8 клас. Фізика

1. Тепловий стан тіла. Температура. Термометри. Температурна шкала. Теплова рівновага
2. Залежність розмірів фізичних тіл від температури
3. Агрегатні стани речовини. Фізичні властивості твердих тіл, рідин і газів
4. Внутрішня енергія. Способи зміни внутрішньої енергії тіла
5. Види теплообміну
6. Кількість теплоти. Розрахунок кількості теплоти при нагріванні / охолодженні тіла
7. Кристалічні та аморфні тіла. Температура плавлення. Розрахунок кількості теплоти при плавленні/твердненні тіл
8. Пароутворення і конденсація. Розрахунок кількості теплоти при пароутворенні/конденсації
9. Рівняння теплового балансу
10. Згорання палива. Розрахунок кількості теплоти внаслідок згорання палива
11. Теплові двигуни. Принцип дії теплових двигунів. ККД теплового двигуна
12. Електричні явища. Електризація тіл. Електричний заряд. Два роди електричних зарядів. Взаємодія заряджених тіл
13. Закон Кулона. Закон збереження електричного заряду
14. Електричне поле
15. Електричний струм. Дії електричного струму
16. Провідники, напівпровідники, діелектрики. Струм у металах
17. Джерела електричного струму. Електричне коло та його основні елементи
18. Сила струму. Амперметр
19. Електрична напруга. Вольтметр
20. Електричний опір. Залежність опору провідника від його довжини, площі перерізу та матеріалу. Реостати
21. Закон Ома для ділянки кола
22. Послідовне з’єднання провідників
23. Паралельне з’єднання провідників
24. Робота електричного струму
25. Потужність електричного струму
26. Закон Джоуля–Ленца. Електронагрівальні прилади
27. Природа електричного струму в розчинах і розплавах електролітів. Закон Фарадея для електролізу
28. Електричний струм у газах. Самостійний та несамостійний розряди
29. Безпека людини під час роботи з електричними приладами й пристроями