7 клас. Фізика

1. Фізика як фундаментальна наука про природу
2. Речовина і поле
3. Основні положення атомно-молекулярного вчення
4. Початкові відомості про будову атома
5. Фізичні тіла й фізичні явища
6. Фізичні величини та їх вимірювання. Міжнародна система одиниць фізичних величин
7. Механічний рух. Відносність руху. Тіло відліку. Система відліку. Матеріальна точка
8. Траєкторія. Шлях. Переміщення
9. Прямолінійний рівномірний рух. Швидкість руху
10. Графіки рівномірного руху
11. Прямолінійний нерівномірний рух. Середня швидкість нерівномірного руху
12. Рівномірний рух матеріальної точки по колу. Період обертання
13. Коливальний рух. Амплітуда коливань. Період і частота коливань. Маятники
14. Явище інерції. Інертність тіла. Маса тіла. Густина речовини
15. Взаємодія тіл. Сила. Деформація
16. Додавання сил. Рівнодійна. Графічне зображення сил
17. Сила тяжіння. Вага тіла. Невагомість
18. Деформація. Сила пружності. Закон Гука. Динамометр
19. Тертя. Сили тертя. Коефіцієнт тертя ковзання. Тертя в природі й техніці
20. Тиск твердих тіл на поверхню. Сила тиску
21. Тиск рідин і газів. Закон Паскаля. Гідростатичний тиск
22. Сполучені посудини. Манометри. Гідравлічні машини
23. Атмосферний тиск. Вимірювання атмосферного тиску. Барометри.
24. Виштовхувальна сила в рідинах і газах. Закон Архімеда
25. Умови плавання тіл
26. Механічна робота
27. Потужність
28. Механічна енергія. Потенціальна енергія тіла
29. Кінетична енергія тіла
30. Закон збереження та перетворення енергії
31. Прості механізми. Важіль. Момент сили. Умова рівноваги важеля
32. Рухомий та нерухомий блоки
33. “Золоте правило” механіки. Коефіцієнт корисної дії простих механізмів. Похила площина