10 клас. Алгебра

1. Числові функції
2. Способи задання функцій
3. Властивості функцій
4. Корінь n-го степеня. Арифметичний корінь n-го степеня, його властивості
5. Степенева функція, її властивості та графік
6. Синус, косинус, тангенс кута
7. Радіанне вимірювання кутів
8. Тригонометричні функції числового аргументу
9. Властивості та графіки тригонометричних функцій
10. Основні співвідношення між тригонометричними функціями одного аргументу
11. Формули зведення
12. Формули додавання для косинуса
13. Формули додавання для синуса
14. Формули додавання для тангенса та котангенса
15. Формули подвійного кута
16. Формули пониження степеня
17. Формули перетворення суми тригонометричних функцій у добуток
18. Формули перетворення добутку тригонометричних функцій у суму
19. Найпростіші тригонометричні рівняння
20. Границя функції в точці
21. Похідна функції. Похідна найпростіших функцій
22. Геометричний і фізичний зміст похідної
23. Правила диференціювання. Таблиця похідних
24. Ознака сталості функції. Достатні умови зростання й спадання функції
25. Екстремуми функції
26. Застосування похідної до дослідження функцій та побудови їхніх графіків
27. Найбільше і найменше значення функції на проміжку