11 клас. Фізика

  1. Електричне поле. Напруженість електричного поля  
  2. Речовина в електричному полі  
  3. Робота під час переміщення заряду  
  4. Потенціал електричного поля  
  5. Електроємність. Використання конденсаторів у техніці. Енергія електричного поля  
  6. Електричний струм. Електричне коло. Джерела і споживачі електричного струму  
  7. Електрорушійна сила. Закон Ома для повного кола  
  8. Робота та потужність електричного струму  
  9. Безпека під час роботи з електричними пристроями  
  10. Електричний струм у різних середовищах (металах, рідинах, газах) та його використання  
  11. Електропровідність напівпровідників та її види. Власна і домішкова провідності напівпровідників  
  12. Напівпровідниковий діод  
  13. Електрична та магнітна взаємодії. Взаємодія провідників зі струмом. Індукція магнітного поля  
  14. Дія магнітного поля на провідник зі струмом. Сила Ампера  
  15. Сила Лоренца  
  16. Магнітні властивості речовини. Застосування магнітних матеріалів  
  17. Електромагнітна індукція. Закон електромагнітної індукції. Індуктивність. Енергія магнітного поля   
  18. Змінний струм. Генератор змінного струму. Трансформатор.   
  19. Виробництво, передача та використання енергії електричного струму  
  20. Коливальний рух. Вільні коливання. Гармонічні коливання. Амплітуда, період і частота коливань.  Вимушені коливання. Резонанс  
  21. Математичний маятник. Період коливань математичного та маятника  
  22. Поширення механічних коливань у пружному середовищі. Поперечні та поздовжні хвилі. Довжина хвилі. Звук  
  23. Коливальний контур. Виникнення електромагнітних коливань у коливальному контурі.  Частота власних коливань контуру  
  24. Утворення і поширення електромагнітних хвиль. Швидкість поширення, довжина і частота електромагнітної хвилі. Шкала електромагнітних хвиль  
  25. Розвиток уявлень про природу світла. Поширення світла в різних середовищах. Швидкість світла у вакуумі  
  26. Поглинання і розсіювання світла. Відбивання світла. Заломлення світла  
  27. Світло як електромагнітна хвиля. Інтерференція й дифракція світлових хвиль. Поляризація  й дисперсія світла. Неперервний спектр світла.  Спектроскоп  
  28. Квантові властивості світла. Гіпотеза М.Планка. Світлові кванти. Енергія та імпульс фотона  
  29. Фотоефект. Рівняння фотоефекту. Застосування фотоефекту  
  30. Корпускулярно-хвильовий дуалізм світла  
  31. Історія вивчення атома. Ядерна модель атома. Квантові постулати М.Бора  
  32. Випромінювання та поглинання світла атомами. Атомні і молекулярні спектри. Спектральний аналіз та його застосування. Рентгенівське випромінювання  
  33. Атомне ядро. Протонно-нейтронна модель атомного ядра. Нуклони. Ядерні сили та їх особливості. Стійкість ядер. Взаємозв’язок маси та енергії  
  34. Енергія зв’язку атомного ядра. Способи  вивільнення ядерної енергії: синтез легких і поділ важких ядер. Ланцюгова реакція  
  35. Фізичні основи ядерної енергетики. Ядерна енергетика та екологія  
  36. Радіоактивність. Види радіоактивного випромінювання. Період напіврозпаду. Отримання і застосування радіонуклідів  
  37. Радіоактивний захист людини  
  38. Елементарні частинки. Загальна характеристика елементарних частинок. Класифікація елементарних частинок. Кварки. Космічне випромінювання